Bouwhistorische inventarisatie

Hoewel de Uitvoeringsrichtlijn Bouwhistorisch onderzoek met waardestelling spreekt van een Bouwhistorische inventarisatie wordt in de praktijk ook wel gesproken van Gebiedsinventarisatie of Cultuurhistorische (Gebieds)analyse (CHA).

Omvang en diepgang

De bouwhistorische inventarisatie betreft vaak een groter gebied of een verzameling ruimtelijke structuren en gebouwen om hier aanwezige of vermoede cultuurhistorische waarden inzichtelijk te maken. Meestal beperkt een bouwhistorische inventarisatie zich tot een beoordeling van de gebouwen vanaf de buitenzijde en worden individuele gebouwen en objecten op hoofdlijnen geïnventariseerd. De onderzoeker kan dan een uitspraak doen in termen van mogelijke, vermoede of zeker aanwezige monumentwaarden.

Bevindingen van een bouwhistorische inventarisatie kunnen worden ingezet voor het opstellen van bouw- of cultuurhistorische waarden- of verwachtingenkaarten. Ook is deze vorm van onderzoek zeer geschikt om, samen met onderzoeksresultaten van andere partijen, te worden ingezet voor het ontwikkelen van ruimtelijk beleid, het opstellen van monumentenlijsten of als input voor bestemmingsplannen.

Ook kan de bouwhistoricus op basis van de bevindingen concrete aandachtspunten en uitgangspunten formuleren ten aanzien van geplande of eventuele toekomstige ontwikkelingen. Dit geeft direct een beeld van belemmeringen, mogelijkheden en kansen.

Dit type onderzoek vraagt vaak een samenwerking tussen verschillende disciplines. De bouwhistoricus kan daarbij bijvoorbeeld samenwerken met archeologen, historisch geografen en tuin- en landschapshistorici om alle aspecten binnen het onderzoeksgebied te kunnen belichten.

Voor wie

Deze vorm van onderzoek zal vooral door overheden worden ingezet, maar kan bijvoorbeeld ook voor eigenaren van grotere vastgoedportefeuilles interessant zijn om inzicht te krijgen in de eventuele aanwezigheid van cultuurhistorische waarden. Dit kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het bepalen van de wijze waarop in de toekomst met de gebouwen zal worden omgegaan.

Uitsnede uit de Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Groningen. Een bouwhistorische inventarisatie levert belangrijke informatie voor het samenstellen van deze kaart.

Bouwhistorische Verkenning

Bouwhistorische Opname

Andere typen onderzoek